De projectthema’s

THEMATISCH WERKEN

De projectthema’s
Bij elk thema wordt de leerstof, de werkwijze en eventuele bijzonderheden aangegeven.

Groep 4:
Kennismaking met wereldoriëntatie. Om dit project uit te voeren moet er een documentatiecentrum zijn waarbij de inrichting overeenkomt met de vakgebieden, zoals ze vermeld staan bij “Wereldoriëntatie op de basisschool”.
In groepen gaan de kinderen het Doc-spel spelen onder leiding van de projectcoördinator.

Veilig over straat. Lessen waarin het eigen gedrag in het verkeer centraal staat, aangevulde met praktische activiteiten.

Verzorg je lichaam. Het menselijk lichaam wordt onder de loep genomen en daarnaast is er vooral aandacht voor de verzorging van je lichaam.

Op bezoek bij een beroep. Na het samenstellen van een individueel beroepenblad gaan de kinderen in groepen op bezoek bij een beroep en doen daarvan verslag.

Verkenning van de Dierenwereld. Werkvorm: Forumlezen in spelvorm. De diergroepen zoogdieren, vissen, vogels, amfibieën/reptielen en insecten komen om de week aan de orde. Samen met de projectcoördinator bereidt een groep een forumleespresentatie voor.

Groep 5:
Vormen van Verkeer. Lesmatig met behulp van het werkboek. Naast de indeling van Lucht-, Land- en Waterverkeer staan de regels voor voetgangers en fietsers centraal.

Een blik in het Verleden. Lesmatig met behulp van het werkboek. Met behulp van het werkboek duiken de kinderen in de verleden tijd.

 Wereldoriëntatie. Forumlezen. Via forumleespresentaties (waarbij de groepen zelf het thema uitgekozen en mede uitgewerkt hebben) komen verschillende W.O.-onderwerpen aan de orde. De projectcoördinator is aanwezig en behulpzaam bij de voorbereiding.

Aardrijkskundige Begrippen. Lesmatig met behulp van dossiers. De dossiers “Aardrijkskunde” worden gebruikt om verschillende aardrijkskundige (ook topografische) begrippen aan de orde te stellen.

Dieren. Samenstellen van een poster + presentatie.Aan de hand van een voorbeeldposter gaan de kinderen in tweetallen een soortgelijke poster samenstellen over een zelfgekozen dier en houden daarna een korte presentatie, die de leerkracht ondersteunt.

Spreken over W.O. Het aanleren van een spreekbeurt. Na een voorbeeldspreekbeurt wordt de kinderen aangeleerd hoe ze een spreekbeurt schematisch kunnen voorbereiden en voeren ze ook een spreekbeurt uit. De projectcoördinator speelt hierbij een belangrijke rol.

Het Geloven waard. Aandacht voor de eigen geloofsbeleving en voor de aanwezige andere geloofsbelevingen.

Groep 6
Vormen van Verkeer. Samenstellen poster/muurkrant + presentatie. In groepen van verschillende grootte wordt informatie verzameld over een verkeersmiddel met de bedoeling de belangrijkste informatie te verwerken op een muurkrant. Korte hulplijsten maken het voor de kinderen wat duidelijker. Daarna presenteren de groepjes hun onderwerp.

Hoogtepunten van de Nederlandse beschaving. Tentoonstelling + presentatie. Aan de hand van een ‘Hoogtepunten’ lijst duiken de kinderen in groepen in de historie van Nederland en verwerken ze deze informatie op een manier die bij de tentoonstelling past. De leerkracht vormt de rode draad bij de presentaties en kan, samen met de groepen, de tentoonstelling chronologisch bespreken.

Feestvieren. Jaarthema. Met behulp van een in de klas aanwezige “Godsdienstige Feestkalender” worden de verschillende feesten van de belangrijkste religies besproken op het moment dat ze actueel zijn….waarbij gekeken kan worden naar verschillen en (vooral) overeenkomsten.

Dossier Aardrijkskunde. Lesmatig met behulp van het dossier. Vervolg op het gelijknamige dossier in groep 5. Verschillende begrippen worden herhaald, dan wel verdiept. Daarnaast komen er nieuwe begrippen aan de orde en is er een koppeling gemaakt met ‘werken met de atlas’.

Werkstuk van ons lichaam. Klassikaal aanleren van een werkstuk. Met behulp van knipbladen en tekstbladen wordt het maken van een werkstuk besproken en wordt er ook een werkstuk samengesteld: lezen, keuzes maken, wat is belangrijk? Wat schrijven we op? Welk plaatje past? Dit alles rondom het onderwerp ‘Menselijk Lichaam’.

Onderzoek van het Dierenrijk. Werkvorm: Samenstellen muurkrant + presentatie.
Inhoud: Na een les over de indeling van het dierenrijk gaan de kinderen in groepen het dierenrijk nader onderzoeken en worden de kenmerken van diergroepen op een rij gezet, verwerkt op een muurkrant en gepresenteerd.
In groep 6 wordt met behulp van een muurkrant besproken hoe je stapsgewijs een muurkrant moet maken.

Samenleven. Lesmatig. Gekeken wordt hoe onze samenleving is georganiseerd…juridisch, medisch, sociaal, onderwijskundig, bestuurlijk en dergelijke.

Groep 7
Verkeersexamen. Lesmatig. Het schoolverkeersexamen wordt voorbereid door middel van lessen, trainingen met behulp van oude examens en praktische oefeningen op de speelplaats.

Vogelvlucht door de tijd 1: Volkeren. Forumlezen. De volkeren Egyptenaren, Grieken, Romeinen, Vikingen, Riddertijd, Azteken en Inca’s komen door middel van forumleespresentaties aan de orde. De teksten zijn al kant en klaar.

Vogelvlucht door de tijd 2: Vier eeuwen in superstrip. Superstrip en presentatie.Tweetallen onderzoeken de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen van 1500 – 1900 n.C. en verwerken wezenlijke informatie via een apart en groot ‘stripverhaal’. Verschillende creatieve creaties zijn mogelijk. In samenwerking met de leerkracht wordt de superstrip gepresenteerd en besproken.

Dossier Zuid-Amerika. Samenstellen dossier + maken opdrachten. In navolging van de dossiers Aardrijkskunde uit groep 5 en 6 gaan de kinderen nu zelf aan de slag. In kleine groepen wordt dossier Zuid-Amerika samengesteld. Eisen qua vormgeving en niveau staan op papier, net als een duidelijke instructie. Later ontvangt elk kind het dossier en wordt het een en ander besproken en gemaakt.

Planeet aarde. Lesmatig met behulp van werkboekjes. Jaarproject.
Via het ‘Weerboekje’ en de werkboeken ‘Natuurverschijnselen’ en ‘Rusteloze Aarde’ komen verschillende natuurverschijnselen aan de orde.

Wonderlijke Dieren. Werkstuk + spreekbeurt. Elke leerling kiest een dier dat leeft in een bepaald natuurgebied en gaat op onderzoek uit. Aan de hand van een hulpblad wordt een werkstuk samengesteld. Er zijn duidelijke eisen qua vormgeving.
Met behulp van het werkstuk wordt een spreekbeurt voorbereid en gehouden, waarbij dieren die in dezelfde natuurgebieden leven samen optreden.

Reis door de Ruimte. Muurkrant + presentatie. In groepen worden de onderdelen Planeten, Zon en Sterren, Manen, Ruimtevaart en Kometen/meteoren/asteroïden onderzocht en verwerkt tot een muurkrant. Bij elk onderdeel is een hulpblad dat door de kinderen gebruikt moet worden. De muurkranten worden gebruikt bij de presentaties.

Groep 8
Vragen en antwoorden over Egypte
Muurkrant + Presentatie
Elke groep kiest een vraagstelling die onderzocht en beantwoord moet worden. Bij de beantwoording moet in ieder geval een muurkrant gepresenteerd kunnen worden.
De vragen gaan over: Egyptische Goden, Bouwwerken, Voorbereiding op de dood, Leven na de dood, Waarde van beroepen, Dieren en Toetanchamon.
Bij elk onderdeel is een toneelstuk ontwikkeld dat bij de presentatie gebruikt kan worden.

De 20e en 21e eeuw. Tentoonstelling. De belangrijkste personen, gebeurtenissen en ontwikkelingen staan op lijsten in de klas. De kinderen werken individueel 21 dagen aan gekozen onderwerpen en verwerken dit zo dat het past bij de tentoonstelling. De leerkracht gaat daarna, samen met de informanten, de 20e en 21e eeuw onder de loep nemen.

 Wereldgodsdiensten. Lesmatig. De verschillende grote/belangrijke godsdiensten – Christendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en Jodendom – worden besproken en er wordt gekeken naar overeenkomsten en verschillen.

Dossier Werelddelen. Lesmatig met behulp van dossiers. Jaarproject. Europa, Azië, Australië, Afrika, Noord-Amerika en Antarctica komen in dossiervorm aan de orde… spelletjes, opdrachten, leestaken, speurtaken…ed. komen erin voor, net als topografische opdrachten. Daarnaast bevinden zich in dossier Noord-Amerika de geheime opdrachten die in het geheim uitgevoerd moeten worden.

Het Menselijk Lichaam in Beeld. Muurkrant + presentatie. De onderwerpen skelet, bloed, ademhaling, zintuigen, spijsvertering, hersenen en zwangerschap worden in groepjes onderzocht, waarbij ook naar ziekten/gebreken moet worden gekeken. De belangrijkste info. Wordt verwerkt op een muurkrant en later gepresenteerd.

Natuurverschijnselen. Samenstellen krant. Thema’s die binnen de noemer ‘Natuurverschijnselen’ nog niet zo aan de orde zijn gekomen worden nu bekeken. In groepen worden (dossier-achtige) kranten samengesteld over onderwerpen zoals: het landschap, milieu, plantenwereld, natuurkunde, voedsel, energie. Natuurlijk worden de kranten ook gelezen, besproken en ‘gemaakt’.

Het Examen werkstuk. Samenstellen van een Werkstuk. In drie weken tijd wordt aan de hand van een hulpblad een werkstuk samengesteld over een door elk kind zelf gekozen land. Het werkstuk moet natuurlijk aan verschillende eisen voldoen.

B.O.V.O. Hé BOVO betekent Basisonderwijs-Voortgezet Onderwijs. Het project omvat verschillende onderdelen die hiermee te maken hebben, zoals:

  • Voorlichting over het Voortgezet Onderwijs (VO)
  • (zo mogelijk) Bezoek aan VO-scholen
  • De CITO eindtoets.
  • De VO dagen (naspelen van het V.O.)
  • De adviezen voor het V.O.

Algemeen: Bij bepaalde onderdelen binnen een project zijn toneelstukken, spelvormen of creatieve werkvormen ontwikkeld.
Ook zijn er proefwerken beschikbaar.